All Publications

Name Publication Date  Author  Publication 
Apr 26th, 2010 Ning Li, Mingzhi Ye, Yingrui Li, et al. Methods
Apr 14th, 2010 Bin Wang, Guangwu Guo, Chao Wang, et al. Genomics
Apr 4th, 2010 Yingrui Li, Yujie Hu, Lars Bolund, Jun Wang Human Genomics
Mar 20th, 2010 Guojie Zhang, Guangwu Guo, Xueda Hu, et al. Genome Research
Mar 4th, 2010 Junjie Qin, Ruiqiang Li, Jeroen Raes, et al. Nature
Feb 11th, 2010 Rasmussen M, Li Y, Lindgreen S, et al. Nature
Dec 17th, 2009 Li R, Zhu H, Ruan J, et al Genome Research
Dec 13th, 2009 Li. R., Fan W., Tian G., Zhu H., et al. Nature
Dec 7th, 2009 Li R, Li Y, Zheng H, Luo R, et al. Nature Biotechnology
Nov 1st, 2009 Huang S, Li R, Zhang Z, et al. Nature Genetics