Featured Articles

Name Publication Date  Author  Publication 
Nov 6th, 2008 Jun Wang, Wei Wang, Ruiqiang Li, et al. Nature
Nov 1st, 2009 Huang S, Li R, Zhang Z, et al. Nature Genetics
Dec 13th, 2009 Li. R., Fan W., Tian G., Zhu H., et al. Nature
Feb 11th, 2010 Rasmussen M, Li Y, Lindgreen S, et al. Nature
Mar 4th, 2010 Junjie Qin, Ruiqiang Li, Jeroen Raes, et al. Nature
Aug 27th, 2010 Roberto Bonasio, Guojie Zhang, Chaoyang Ye, Navdeep S. Mutti, Xiaodong Fang, Nan Qin, et al. Science
Oct 3rd, 2010 Li Y, Vinckenbosch N, Tian G, et al. Nat Genet
Oct 24th, 2010 Lai J, Li R, Xu X, et al. Nat Genet
Oct 27th, 2010 The 1000 Genomes Project Consortium Nature
Nov 14th, 2010 Hon-Ming Lam,Xun Xu,Xin Liu, et al. Nature Genetics

All Publications

Name Publication Date  Author  Publication 
Jan 1st, 1970 Yingrui Li, Jingde Zhu, Geng Tian, et al. PLoS Biology
Feb 15th, 2001 Lander ES, Linton LM, Birren B, et al. Nature
Sep 29th, 2001 J. Yu, S. Hu, J. Wang*, et al. Chinese Science Bulletin
Feb 4th, 2002 Zhang X, Yang H, Yu J, et al. Gene
Mar 19th, 2002 Wang J, Wong GK, Ni P, et al. Genome Research
Mar 26th, 2002 Zhou Y, Huang GM, Wei L Bioinformatics
Apr 3rd, 2002 Wong GK, Wang J, Tao L, et al. Genome Research
Apr 5th, 2002 Yu J, Hu S, Wang J, et al. Chinese Science Bulletin
Apr 5th, 2002 Yu J, Hu S, Wang J, et al. Science
Jul 26th, 2002 ZhongLan, Kai W, Jun T, et al. Chinese Science Bulletin