Featured Articles

Name Publication Date  Author  Publication 
Mar 4th, 2010 Junjie Qin, Ruiqiang Li, Jeroen Raes, et al. Nature
Oct 27th, 2010 The 1000 Genomes Project Consortium Nature
Feb 11th, 2010 Rasmussen M, Li Y, Lindgreen S, et al. Nature
Oct 24th, 2010 Lai J, Li R, Xu X, et al. Nat Genet
Aug 27th, 2010 Roberto Bonasio, Guojie Zhang, Chaoyang Ye, Navdeep S. Mutti, Xiaodong Fang, Nan Qin, et al. Science
Oct 3rd, 2010 Li Y, Vinckenbosch N, Tian G, et al. Nat Genet
Nov 14th, 2010 Hon-Ming Lam,Xun Xu,Xin Liu, et al. Nature Genetics
Nov 6th, 2008 Jun Wang, Wei Wang, Ruiqiang Li, et al. Nature
Nov 1st, 2009 Huang S, Li R, Zhang Z, et al. Nature Genetics
Dec 13th, 2009 Li. R., Fan W., Tian G., Zhu H., et al. Nature

All Publications

Name Publication Date  Author  Publication 
Feb 10th, 2004 Tang J, Xia H, Cao M, et al. Plant Physiology
May 1st, 2003 QIN E´de, ZHU Qingyu, YU Man, et al. Chinese Science Bulletin
Feb 1st, 2003 Bao Q, Tian Y, Li W, et al. Genome Research
Sep 19th, 2007 Li H, Guan L, Liu T, Guo Y, Zheng WM, Wong GK, Wang J BMC Bioinformatics
Oct 19th, 2004 Xia Q, Zhou Z, Lu C, et al. Science
Sep 29th, 2001 J. Yu, S. Hu, J. Wang*, et al. Chinese Science Bulletin
Apr 5th, 2002 Yu J, Hu S, Wang J, et al. Chinese Science Bulletin
Apr 5th, 2002 Yu J, Hu S, Wang J, et al. Science
Dec 9th, 2004 Wong GK, Liu B, Wang J, et al. Nature
Mar 21st, 2007 Chen C, Tang J, Dong W, et al. PLoS ONE