All Publications

Name Publication Date  Author  Publication 
Nov 6th, 2008 Jun Wang, Wei Wang, Ruiqiang Li, et al. Nature
Oct 31st, 2008 Brendan J. Keating, Sam Tischfield, et al. PLoS ONE
Sep 23rd, 2008 Muir WM, Wong GK, Zhang Y, et al. PNAS
Sep 2nd, 2008 Xi Chen, Yi Ba, Lijia Ma, et al. Cell Research
Aug 19th, 2008 Li H, Ruan J, Durbin R. Genome Research
Jun 14th, 2008 Qi Zhou, Jun Wang, Ling Huang, et al. Genome Biology
Jun 11th, 2008 Qi Zhou, Guojie Zhang, Yue Zhang, et al. Genome Research
Mar 3rd, 2008 Zou XH, Zhang FM, Zhang JG, et al. Genome Biology
Mar 1st, 2008 Lin F., Jia Y., Ning Li, Yong Zhang, et al. Chinese Science Bulletin
Feb 25th, 2008 Xu S, Clark T, Zheng H, et al. BNC Genomics